︎

Shinwa Bank tower
Seiichi Shirai
Nagasaki, Japan
1974